Icecat Revenues Up 9 Percent during 2019. Covid-19 Impact Limited thus far.

Avatar for icecat
By
Likethumbsup(9)Dislikesthumbsdown(0)

Nederlandse versie hieronder

Amsterdam, April 30, 2020: During 2019, the annual revenues of Icecat increased by 9%. Most of the growth was organic. The net profit increased sharply by 56% to 1.4 million euro, mainly caused by the EBITDA increasing sharply by 26% to 1.2 million euro compared to the year before, thanks to cost optimizations, and an increase in the result of daughter companies. As a percentage, the net result increased to 15% compared to 11% of revenues during the year before. “During 2019, we were more cautious regarding costs than previous years as there were persistent recession signals from the end of 2018. Although that didn’t materialize during 2019, it has been a very good preparation for the current Covid-19 crisis.” according to Icecat CEO Martijn Hoogeveen. Consequently, cash reserves have increased healthily to 5.1 million euro (up from 4.4 million).

Further acquisitions

Icecat is further focused on continued fast-growth and operational excellence to optimize but not yet maximize profitability, in order to finance further acquisitions in the consolidating Product Information Management & Syndication (PIMS) market such as recently, in early 2020, the acquisition of Cedemo’s toys and entertainment data activity, which has no effect on the 2019 figures, but is expected to add around 10% in revenues from Q2-2020 on. “The take-over of Cedemo in 2020, has strengthened Icecat’s position in the Toys & Entertainment vertical and reduces the competition in this key online vertical, that also has proven to be quite resilient during Covid-19 lockdowns. We’re continuously looking into further options for acquiring competing and highly synergistic businesses,” according to Martijn Hoogeveen.

Global Marketplaces Connected

Being a content supplier of global ecommerce marketplaces, such as Amazon, Alibaba, Google Shopping, and Facebook, to help manufacturers to easily upload their product data, has redefined Icecat’s competitive edge. By providing free PIMS entry services, in the form of Icecat’s free Vendor Central, Icecat is positioning itself for the long term.

Supported categories expanded by 10%

The key processes in Icecat’s PIMS workflow are monitored through non-financial KPIs (Key Performance Indicators). The annual production was during 2019 stable at 1.7 million new product data-sheets, whereby the overall cost per data-sheet is reduced by -5%, and the annual number of product data-sheet downloads is around 6 billion downloads. Further, the number of supported manufacturer brands increased by 5% to 24.5K, the number of supported product categories grew by 10% to 5.6K. The number of connected technical platforms expanded by 2% to 11K, distributed over around 200 countries or territories.

Covid-19 impact still limited

The general economic conditions during 2019 were favorable, despite recession fears, global political tensions, and increased uncertainties related to Brexit and US-centered trade conflicts. Nevertheless, the Covid-19 pandemic makes a global slowdown and recessions unavoidable in many G-20 economies during 2020. It depends on the crisis mitigation measures of governments whether this will lead to a depression. Thus far, the impact on Icecat and its daughter companies has been very limited because lockdowns primarily impact traditional retail, while they accelerate the growth of Icecat’s core market: e-commerce. The pressure on the labor market has diminished, making it easier for Icecat to hire new staff. The subscription based model at reasonable tariffs forms a good buffer for sudden demand shocks. It’s observed that there is an increased interest in Icecat’s free services, and that decisions for new Icecat purchases are sometimes postponed.

About Icecat N.V.

Icecat, listed on the NPEX stock exchange since 2017, is a profitable and fast-growing online publisher and syndicator of product information and product reviews for the global ecommerce market. Icecat operates worldwide for tens of thousands of platforms such as Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, and hundreds of brands, including HP, Intel, Microsoft, Philips, TomTom, DELL, Lego, L’Oréal and Akzo Nobel.
Icecat currently includes the subsidiaries Iceshop B.V., Syndy B.V., Cedemo B.V., Icecat LLC (Icecat Ukraine), Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat Estonia) and the participation Hatch B.V. Icecat Ukraine and Icecat Estonia are responsible for the hiring of editor and software developer capacity and Icecat Estonia is responsible for the issuance of the ICURY crypto coin as well. Iceshop and Syndy are specialists in e-commerce integrations and Product Information Management (PIM) solutions in the Tech and FMCG verticals respectively.

See Icecat annual report 2019 (pdf).

________________________

Nederlands versie:

Omzet Icecat steeg 9% in 2019. Impact Covid-19 beperkt.

Amsterdam, 30 april 2020: in 2019 zijn de jaarlijkse inkomsten van Icecat met 9% gestegen. De groei was grotendeels organisch. De nettowinst steeg fors met 56% tot 1,4 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een forse stijging van de EBITDA met 26% tot 1,2 miljoen euro in vergelijking met het jaar ervoor, dankzij kostenoptimalisaties en een resultaatstijging van dochterondernemingen. Als percentage steeg het nettoresultaat tot 15% vergeleken met 11% van de omzet in het voorgaande jaar. “In 2019 waren we voorzichtiger met betrekking tot kosten dan in voorgaande jaren, aangezien er aanhoudende recessiesignalen waren vanaf eind 2018. Hoewel dat in 2019 niet doorzette, was het een zéér goede voorbereiding op de huidige Covid-19-crisis.” aldus Icecat CEO Martijn Hoogeveen. Hierdoor zijn de kasreserves gezond gestegen tot 5,1 miljoen euro (tegenover 4,4 miljoen).

Verdere acquisities

Icecat is verder gericht op aanhoudende snelle groei en operational excellence om de winstgevendheid te optimaliseren, maar nog niet te maximaliseren, om verdere overnames te financieren in de consoliderende markt voor productinformatiebeheer en -syndicatie (PIMS), zoals onlangs, begin 2020, de overname van Cedemo’s data-activiteit op het gebied van speelgoed en entertainment, die geen effect heeft op de cijfers van 2019, maar naar verwachting vanaf het tweede kwartaal van 2020 circa 10% aan inkomsten zal toevoegen. “De overname van Cedemo in 2020 heeft de positie van Icecat in de branche Toys & Entertainment versterkt en vermindert de concurrentie in deze belangrijke online markt, die ook behoorlijk veerkrachtig is gebleken tijdens Covid-19 lockdowns. We zijn ook nu continu op zoek naar verdere mogelijkheden om concurrerende en zeer synergetische bedrijven over te nemen”, aldus Martijn Hoogeveen.

Wereldwijde deal Facebook

De rol als contentleverancier van mondiale e-commercemarktplaatsen, zoals Amazon, Alibaba, Google Shopping en – zeer recentelijk in een wereldwijde deal – Facebook, om fabrikanten te helpen hun productgegevens gemakkelijker te uploaden, heeft de concurrentiepositie van Icecat opnieuw gedefinieerd. Door gratis PIMS-toegangsservices aan te bieden, in de vorm van de kosteloze Vendor Central van Icecat, positioneert Icecat zichzelf voor de lange termijn.

Ondersteunde categorieën uitgebreid met 10%
De belangrijkste processen in de PIMS-workflow van Icecat worden bewaakt via niet-financiële KPI’s (Key Performance Indicatoren). De jaarlijkse productie was in 2019 stabiel op 1,7 miljoen nieuwe productgegevensbladen, waarbij de totale kosten per gegevensblad met -5% zijn verlaagd en het jaarlijkse aantal downloads van productgegevensbladen ongeveer 6 miljard downloads bedraagt. Verder nam het aantal ondersteunde merken van fabrikanten toe met 5% tot 24,5K, en het aantal ondersteunde productcategorieën met 10% tot 5,6K. Het aantal verbonden technische platforms is met 2% uitgebreid tot 11.000, verdeeld over ongeveer 200 landen of gebieden.

Impact Covid-19 beperkt vooralsnog

De algemene economische omstandigheden in 2019 waren gunstig, ondanks de recessie, wereldwijde politieke spanningen, en toegenomen onzekerheden met betrekking tot Brexit en handelsconflicten met de VS. Dit alles is overschaduwd door de Covid-19-pandemie. Een wereldwijde economische vertraging en lokale recessies zijn onvermijdelijk in veel G-20-economieën in 2020. Het hangt van de crisisbeperkende maatregelen van regeringen af of dit tot een depressie zal leiden. Tot dusver is de impact op Icecat en haar dochterondernemingen zeer beperkt, aangezien zelfs lockdowns vooral de traditionele detailhandel beïnvloeden, maar leiden tot een verdere uitbreiding van de belangrijkste markt van Icecat: e-commerce. De druk op de arbeidsmarkt is afgenomen, waardoor het voor Icecat gemakkelijker is geworden om nieuw personeel aan te nemen. Het abonnementsmodel tegen redelijke tarieven vormt een goede buffer tegen plotselinge vraagschokken. Er is enerzijds een toenemende belangstelling voor de gratis services van Icecat en anderzijds valt op dat beslissingen voor nieuwe Icecat-aankopen soms worden uitgesteld.

Over Icecat N.V.

Icecat, genoteerd aan de NPEX-beurs sinds 2017, is een winstgevende en snelgroeiende, online uitgever en syndicator van productinformatie ten behoeve van de mondiale ecommercemarkt. Icecat werkt mondiaal voor tienduizenden platformen zoals Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, Wehkamp, BOL en honderden merken, waaronder Intel, Microsoft, Philips, Akzo, TomTom, HP, DELL, Lego, L’Oréal en Akzo Nobel.
Icecat omvat momenteel de dochtermaatschappijen Iceshop B.V., Syndy B.V., Icecat LLC (Icecat Ukraine) en Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat Estonia) en de participatie Hatch B.V. Icecat Ukraine en Icecat Estonia zijn verantwoordelijk voor de inhuur van editor- en software developer-capaciteit en de uitgifte van de ICURY cryptomunt van Icecat. Hatch levert slimme “Koop Nu”-knoppen die ervoor zorgen dat de websites van fabrikanten meetbare verkopen genereren via hun online resellers. Iceshop en Syndy zijn specialisten in e-commerce-integraties en Product Information Management (PIM)-oplossingen in respectievelijk de tech- en supermarktbranche.

Zie Icecat annual report 2019 (pdf).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Icecat xml

Open Catalog Interface (OCI): Manual for Open Icecat XML and Full Icecat XML

This document describes the Icecat XML method of Icecat's Open Catalog Inte...
 November 3, 2019
Manual

Manual for Icecat Live: Real-Time Product Data in Your App

Icecat Live is a (free) service that enables you to insert real-time produc...
 June 10, 2022
Manual for Icecat CSV Interface

Manual for Icecat CSV Interface

This document describes the manual for Icecat CSV interface (Comma-Separate...
 September 28, 2016
 October 4, 2018
LIVE JS

How to Create a Button that Opens Video in a Modal Window

Recently, our Icecat Live JavaScript interface was updated with two new fun...
 November 3, 2021
Addons plugins

Icecat Add-Ons Overview. NEW: Red Technology

Icecat has a huge list of integration partners, making it easy for clients ...
 October 27, 2023
Manual

Manual for Open Icecat JSON Product Requests

JSON (JavaScript Object Notation) is an increasingly popular means of trans...
 September 17, 2018
 January 20, 2020
New Standard video thumbnail

Autheos video acquisition completed

July 21, Icecat and Autheos jointly a...
 September 7, 2021
Manual

Manual Personalized Interface File and Catalog from Icecat

With Icecat, you can generate personalized or customized CSV or Excel files...
 May 3, 2022